خانه ی سبز

منم اعتراض دارم.به رنگ قرمز که سوزاننده است. به آبی که سرد. به زرد که رنگ جدایی. و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون به عقیده ی شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبز. فقط سبز .

منم اعتراض دارم.به رنگ قرمز که سوزاننده است. به آبی که سرد. به زرد که رنگ جدایی. و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون به عقیده ی شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبز. فقط سبز .


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.