مصاحبه با رتبه ۲ دکتری اپیدمیولوژی ۱۳۹۵

با سلام 

امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 
با سلام 
امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 

مصاحبه با رتبه ۲ دکتری اپیدمیولوژی ۱۳۹۵

با سلام 

امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 
با سلام 
امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 

مصاحبه با رتبه ۲ دکتری اپیدمیولوژی ۱۳۹۵

با سلام 

امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 
با سلام 
امروز خوشبختانه مصاحبه آقای حاجی پور به دستمان رسید. ایشان امسال موفق شدند رتبه دو شوند و از جمله کسانی بودند که در سایت و کانال تخصصی آزمونهای اپیدمیولوژی حضور فعال داشتند(و البته هنوز هم دارند). از ایشان بابت شرکت در مصاحبه متشکریم. انشالله بتوانند در ادامه راه تحصیل و همچنین سایر مقاطع زندگی شان موفق و موید شوند. 

۱۶۷- ورزش

ورزش؛ یک فریضه عمومی

رهبر انقلاب: من واقعا همه را به ورزش سفارش می کنم.(۱۳۷۷/۱۱/۱۳)

پ.ن: من بدنسازی می روم، شما چطور؟

ورزش؛ یک فریضه عمومی

رهبر انقلاب: من واقعا همه را به ورزش سفارش می کنم.(1377/11/13)

پ.ن: من بدنسازی می روم، شما چطور؟

تناقض

به تناقض رسیدم! بین تحصیلات و سطح فهم و شعور آدم ها باید رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد. باید باید باید! اما هرچقدر جلوتر میروم بیشتر شک میکنم به آدم ها و این رابطه ی مستقیمی که ندارند!

به تناقض رسیدم! بین تحصیلات و سطح فهم و شعور آدم ها باید رابطه ی مستقیمی وجود داشته باشد. باید باید باید! اما هرچقدر جلوتر میروم بیشتر شک میکنم به آدم ها و این رابطه ی مستقیمی که ندارند!

نی نی ما با حجب و حیاس!!!

امروز با همسری قرار گذاشتیم که عصر بریم واسه سونوگرافی هم من سونو کنم و هم همسری واسه چکاب سنگ کلیه اش. طبق معمول با تاخیر رسیدم مطب  و همسرجان منتظرمن بود. بلخره نوبت ما رسید و رفتیم داخل . آماده شدم . دکتر شروع به کار کرد و همسرجان هم داخل اتاق بود. شکلک های شباهنگShabahang نی نی قشنگه کاملاً پشتشو کرده بود و حتی نیم نگاهی به ما نکرد حتی یکم هم پاشو باز نکرد و دکتر گفت من نمیتونم بهتون بگم دختره یا پسر هیچی معلوم نیس!!!! خیلی خورد تو ذوقمون

ادامه مطلب

امروز با همسری قرار گذاشتیم که عصر بریم واسه سونوگرافی هم من سونو کنم و هم همسری واسه چکاب سنگ کلیه اش. طبق معمول با تاخیر رسیدم مطب  و همسرجان منتظرمن بود. بلخره نوبت ما رسید و رفتیم داخل . آماده شدم . دکتر شروع به کار کرد و همسرجان هم داخل اتاق بود. شکلک های شباهنگShabahang نی نی قشنگه کاملاً پشتشو کرده بود و حتی نیم نگاهی به ما نکرد حتی یکم هم پاشو باز نکرد و دکتر گفت من نمیتونم بهتون بگم دختره یا پسر هیچی معلوم نیس!!!! خیلی خورد تو ذوقمون

ادامه مطلب

صفحه شخصی جدید بر روی وب سایت دانشگاه صنعتی شریف

برای مشاهده صفحه شخصی اینجانب بر روی وب سایت دانشگاه صنعتی شریف، در پانل سمت چپ صفحه، پیوندی قرار گرفته است.

برای مشاهده صفحه شخصی اینجانب بر روی وب سایت دانشگاه صنعتی شریف، در پانل سمت چپ صفحه، پیوندی قرار گرفته است.

حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه

 

اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.)  به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده  و کپی سند نکاحیه،‌ وجود علقه زوجیّت دایم  به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می­باشد. در مورد خواسته با توجه به اینکه در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهار نظر شده و از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهار نظر مجدّد فاقد وجاهت قانونی می­باشد و با عنایت به اینکه اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی  صادر و اعلام  می نماید. رأی صادره حضوری وفق مقررات ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد. رئیس  شعبه 268 دادگاه خانواده تهران – عموزادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) با وکالت آقای (م. ر.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۳۹۶-۲۴/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا در طلاق حادثی بعد که  هر زمان سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می توانند دادخواست طلاق علیه یکدیگر به دادگاه تسلیم نمایند، بنابراین موضوع نمی­تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد لذا با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال  میگردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران –  مستشار دادگاه معنوی –  مدنی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایه

http://familylaws.blogfa.com

 

 

اگر زوجه متقاضی طلاق باشد و حکم به رد دعوای او صادر شود این حکم واجد اعتبار امر مختومه نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست (م. ش.) فرزند (م.) با وکالت (ر. ر.) و (م.ر.) به طرفیت (و. ع.)  به خواسته طلاق با عنایت به محتویات پرونده  و کپی سند نکاحیه،‌ وجود علقه زوجیّت دایم  به سبب عقد نکاح دایم محرز و مسلم می­باشد. در مورد خواسته با توجه به اینکه در مورخه 26/10/90 در خصوص طلاق اظهار نظر شده و از نظر مقنن در خصوص موضوع رسیدگی شده اظهار نظر مجدّد فاقد وجاهت قانونی می­باشد و با عنایت به اینکه اتفاق جدیدی هم از تاریخ صدور رأی دادگاه رخ نداده تا موجب رسیدگی مجدّد شود لذا دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده و اعتبار امر مختومه دارد و دادگاه به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی  صادر و اعلام  می نماید. رأی صادره حضوری وفق مقررات ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می­باشد. رئیس  شعبه 268 دادگاه خانواده تهران - عموزادیرای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم (م. ش.) با وکالت آقای (م. ر.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 910396-24/3/91 صادره از شعبه 268 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار رد دعوی به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد به نظر وارد است، زیرا در طلاق حادثی بعد که  هر زمان سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می توانند دادخواست طلاق علیه یکدیگر به دادگاه تسلیم نمایند، بنابراین موضوع نمی­تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد لذا با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال  میگردد. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -  مستشار دادگاه معنوی -  مدنی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایه

http://familylaws.blogfa.com

 

۴ کتاب برای کتاب‌خوان ماه، ویژه آذر ۱۳۹۵

۴ کتاب برای طرح کتاب‌خوان ماه،‌ ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی شد.

ترانه‌های نوازش شاعر: مصطفی رحماندوست انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،36 صفحه

 

 

مصطفی رحماندوست برای کودکان و ادبیات کودکان چهره‌ای شناخته شده است. کمتر کودکی را می‌شناسیم که نام او را نشنیده باشد و شعری از او نخوانده باشد. مجموعه ترانه های نوازش شامل 16 ترانه از این شاعر نام‌آشنا است که با زبانی ساده و بی‌آلایش همراه با نقاشی¬های چشم‌نواز که نمایانگر لحظه‌های شاد و زیبای کودکان است، برای گروه سنی «الف منتشر شد.

شعرهایی آموزنده که که بازتاب عواطف گرم و جوشان والدین دربارة کودک است را بیان می‌کند. در این شعرها همان حس و حالی جاری است که در تمام تاریخ در لالایی‌ها جاری بوده است. بی شک خوانش این اشعار هم برای والدین و هم برای کودکان دلنشین است.

قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر(ص) از سه متن کهن فارسی) ویرایش: یاسین حجازی انتشارات:  شهرستان ادب

 

 

این کتاب حاصل بازخوانی زندگی رسول مکرم اسلام  صلوات‌الله‌علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام‌های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول‌الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال‌های 577 و 585 هجری قمری است.

یاسین حجازی برای تدوین این کتاب ۳ سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به‌صورت خطی روایت کند.

«آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب‌نخوان‌ها و مقتل نخوان‌ها را کتاب‌خوان و مقتل‌خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است.

نگارنده در مقدمه بیان می‌کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط پیامبر(ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب نمی‌توانسته شامل تمام سیرة پیامبر(ص) باشد.

بسیاری از صاحب‌نظران، آثار حجازی را یک نوع «کولاژ» موفق می‌دانند که با استفاده از تصویرها، پاره‌ای از یک نامه یا گفت‌وشنودها و کنار هم قرار دادن آن‌ها داستان را نگاشته است. هرکدام از خرده داستان‌ها تکه‌ای از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می‌توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچگی کولاژ را دید.

متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را از سایر کتاب‌های دیگر متفاوت و متمایز می‌کند و خواننده را در یک تجربة متفاوت از خواندن قرار می‌دهد. در انتهای کتاب واژه‌نامه‌ای از لغات و واژگان دشوار احتمالی موجود است.

 میرزا کوچک‌خان عصمت گیویان انتشارات مدرسه تعداد صفحات: 95 صفحه

 

 میرزا کوچک، بزرگ‌مردی در دوران معاصر است. روحانی شهیدی که الگویی برای زندگی انقلابی امروز ما، اسوة وطن‌پرستی،‌ عزت‌طلبی و مسلمانی ظلم ستیز و مبارزی استکبار‌ستیز بود. در راه هدف از بذل هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این مسیر جان خود را نیز نثار کرد. این که چرا مردمی که با او آشنا بودند با وجود آن همه سختی و رنج، حاضر شدند تا همه چیز خود را در اختیار میرزا کوچک‌خان قرار دهند و این که میرزا چرا قیام کرد و چگونه در ابتدا موفق شد و در نهایت چگونه شکست خورد، از مهم‌ترین مسائل مطرح در تاریخ معاصر این سرزمین است که آشنایی با آن به خصوص در شرایط کنونی برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم ضروری می‌نماید. توصیفات رهبر معظّم انقلاب اسلامی نیز در خصوص شخصیت میرزا مؤیّدی بر این مدعاست.

 

بخشی از این گونه توصیفات عبارت است از:

“حرکت او یک حرکت ویژه بود، صبغة مردمی و نجابتی که در کارش داشت کم‌نظیر و در دوران معاصرش بی‌نظیر بود؛ رفتارش بر مبنای اسلام و اعتقادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد اسلامی و ایرانی بود، با اجنبی در ستیز بود و استقلال مملکت را می‌خواست حفظ کند و یک نمونه مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در محدودة خودش به وجود آورد.”

این کتاب به صورت مختصر و مفید با قلمی روان و جذاب روایت داستان‌گونه‌ای از تاریخ زندگی و تحولات میرزا کوچک‌خان دارد.در پایان کتاب هم 3 نامة مهم از میرزا که در اواخر نهضت خود به دیگران نوشته است ذکر شده که مطالعة آخرین نامه که خطاب به سرکردة قشون قزاق بوده است، حقیقتاً خواندنی و عبرت‌آموز است.

به خواب شیرین بروید ترجمه: جواد ترکاشوند انتشارات: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تعدادصفحات: 64 صفحه

 

 یکی از مشکلات شایع در دنیای ماشینیِ امروز، بی‌خوابی است. بی‌خوابی به معنای نخوابیدن نیست، بلکه مراد، خوابی است که با دردسر و سختی‌هایی همراه است و فرد پس از بیداری، احساس راحتی و رفعِ خستگی نمی‌کند.

باتوجّه به اینکه آگاهی‌یافتن از چگونگی، زمان، مراحل، و روند خواب و بی‌خوابی در رفعِ نگرانی و کنار آمدن و حلّ بی‌خوابی، به‌تنهایی بسیار مفید است، در جای‌جای این نوشتار و به مناسبت‌های گوناگون، اطّلاعاتی دقیق، علمی و به روز ارائه شده است.

کتاب حاوی چهارفصل به این شرح است:

در فصل اوّل، با تعریف خواب، آثار و فواید آن، مدّت و مراحل خواب و ریتمِ خواب – بیداری آشنا می‌شویم.

فصل دوم، دربارة گونه‌های بی‌خوابی و عللِ آن سخن می‌گوید. در پایان به کمک پرسش‌نامه‌ای مخاطب را به ارزیابیِ بی‌خوابیِ خود ترغیب می‌کند.

فصل سوم، که شاید مهم‌ترین قسمت کتاب باشد، به درمانِ بی‌خوابی اختصاص دارد. نویسنده شیوه‌های بهداشتِ خواب، گیاه‌درمانی، روان‌درمانی، زمان‌درمانی و دارودرمانی را برای مبتلایان به بی‌خوابی پیشنهاد می‌دهد.

فصل پایانی به ُپرخوابی و علل و آثارِ مخرّب و نیز درمانِ آن می‌پردازد.

مطالب کتاب به گونه ای است که اگر خواننده به هر دلیل از روش‌های درمانی ارائه شده استفاده نکرد، بازهم مطالعة این نوشتار برایش مفید باشد.

4 کتاب برای طرح کتاب‌خوان ماه،‌ ویژه آذرماه 1395 توسط معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور معرفی شد.

ترانه‌های نوازش شاعر: مصطفی رحماندوست انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،36 صفحه

 

 

مصطفی رحماندوست برای کودکان و ادبیات کودکان چهره‌ای شناخته شده است. کمتر کودکی را می‌شناسیم که نام او را نشنیده باشد و شعری از او نخوانده باشد. مجموعه ترانه های نوازش شامل 16 ترانه از این شاعر نام‌آشنا است که با زبانی ساده و بی‌آلایش همراه با نقاشی¬های چشم‌نواز که نمایانگر لحظه‌های شاد و زیبای کودکان است، برای گروه سنی «الف منتشر شد.

شعرهایی آموزنده که که بازتاب عواطف گرم و جوشان والدین دربارة کودک است را بیان می‌کند. در این شعرها همان حس و حالی جاری است که در تمام تاریخ در لالایی‌ها جاری بوده است. بی شک خوانش این اشعار هم برای والدین و هم برای کودکان دلنشین است.

قاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر(ص) از سه متن کهن فارسی) ویرایش: یاسین حجازی انتشارات:  شهرستان ادب

 

 

این کتاب حاصل بازخوانی زندگی رسول مکرم اسلام  صلوات‌الله‌علیه و آله از سه کتاب کهن، به نام‌های تفسیر سورآبادی حدود 470 هجری قمری، سیرت رسول‌الله به سال 612 هجری قمری و شرف النبی حدود سال‌های 577 و 585 هجری قمری است.

یاسین حجازی برای تدوین این کتاب 3 سال زمان گذاشته تا تصویری روایی و مبتنی بر مستندات تاریخی را برای خواننده به‌صورت خطی روایت کند.

«آه» اثر پیشین یاسین حجازی است که بسیاری از کتاب‌نخوان‌ها و مقتل نخوان‌ها را کتاب‌خوان و مقتل‌خوان کرد حاصل بازخوانی و ویرایش مقتل «نفس المهموم» شیخ عباس قمی است.

نگارنده در مقدمه بیان می‌کند که در این بازخوانی، دو اصل را قرار داده است: اصل اول اینکه فقط پیامبر(ص) را دنبال کند و اصل دوم اینکه از تمام متن سه کتاب عناصر دراماتیک را جدا کند. مؤلف عقیده دارد این کتاب نمی‌توانسته شامل تمام سیرة پیامبر(ص) باشد.

بسیاری از صاحب‌نظران، آثار حجازی را یک نوع «کولاژ» موفق می‌دانند که با استفاده از تصویرها، پاره‌ای از یک نامه یا گفت‌وشنودها و کنار هم قرار دادن آن‌ها داستان را نگاشته است. هرکدام از خرده داستان‌ها تکه‌ای از یک «کولاژ» است که از چیدن و کنار هم گذاشتنشان می‌توان اصل واقعه را فهمید و یکپارچگی کولاژ را دید.

متن این کتاب کهن بوده و از همین حیث این کتاب را از سایر کتاب‌های دیگر متفاوت و متمایز می‌کند و خواننده را در یک تجربة متفاوت از خواندن قرار می‌دهد. در انتهای کتاب واژه‌نامه‌ای از لغات و واژگان دشوار احتمالی موجود است.

 میرزا کوچک‌خان عصمت گیویان انتشارات مدرسه تعداد صفحات: 95 صفحه

 

 میرزا کوچک، بزرگ‌مردی در دوران معاصر است. روحانی شهیدی که الگویی برای زندگی انقلابی امروز ما، اسوة وطن‌پرستی،‌ عزت‌طلبی و مسلمانی ظلم ستیز و مبارزی استکبار‌ستیز بود. در راه هدف از بذل هیچ کوششی فروگذار نکرد و در این مسیر جان خود را نیز نثار کرد. این که چرا مردمی که با او آشنا بودند با وجود آن همه سختی و رنج، حاضر شدند تا همه چیز خود را در اختیار میرزا کوچک‌خان قرار دهند و این که میرزا چرا قیام کرد و چگونه در ابتدا موفق شد و در نهایت چگونه شکست خورد، از مهم‌ترین مسائل مطرح در تاریخ معاصر این سرزمین است که آشنایی با آن به خصوص در شرایط کنونی برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم ضروری می‌نماید. توصیفات رهبر معظّم انقلاب اسلامی نیز در خصوص شخصیت میرزا مؤیّدی بر این مدعاست.

 

بخشی از این گونه توصیفات عبارت است از:

"حرکت او یک حرکت ویژه بود، صبغة مردمی و نجابتی که در کارش داشت کم‌نظیر و در دوران معاصرش بی‌نظیر بود؛ رفتارش بر مبنای اسلام و اعتقادات دینی بود، حرکتش هم صد در صد اسلامی و ایرانی بود، با اجنبی در ستیز بود و استقلال مملکت را می‌خواست حفظ کند و یک نمونه مینیاتوری از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی را در محدودة خودش به وجود آورد."

این کتاب به صورت مختصر و مفید با قلمی روان و جذاب روایت داستان‌گونه‌ای از تاریخ زندگی و تحولات میرزا کوچک‌خان دارد.در پایان کتاب هم 3 نامة مهم از میرزا که در اواخر نهضت خود به دیگران نوشته است ذکر شده که مطالعة آخرین نامه که خطاب به سرکردة قشون قزاق بوده است، حقیقتاً خواندنی و عبرت‌آموز است.

به خواب شیرین بروید ترجمه: جواد ترکاشوند انتشارات: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) تعدادصفحات: 64 صفحه

 

 یکی از مشکلات شایع در دنیای ماشینیِ امروز، بی‌خوابی است. بی‌خوابی به معنای نخوابیدن نیست، بلکه مراد، خوابی است که با دردسر و سختی‌هایی همراه است و فرد پس از بیداری، احساس راحتی و رفعِ خستگی نمی‌کند.

باتوجّه به اینکه آگاهی‌یافتن از چگونگی، زمان، مراحل، و روند خواب و بی‌خوابی در رفعِ نگرانی و کنار آمدن و حلّ بی‌خوابی، به‌تنهایی بسیار مفید است، در جای‌جای این نوشتار و به مناسبت‌های گوناگون، اطّلاعاتی دقیق، علمی و به روز ارائه شده است.

کتاب حاوی چهارفصل به این شرح است:

در فصل اوّل، با تعریف خواب، آثار و فواید آن، مدّت و مراحل خواب و ریتمِ خواب – بیداری آشنا می‌شویم.

فصل دوم، دربارة گونه‌های بی‌خوابی و عللِ آن سخن می‌گوید. در پایان به کمک پرسش‌نامه‌ای مخاطب را به ارزیابیِ بی‌خوابیِ خود ترغیب می‌کند.

فصل سوم، که شاید مهم‌ترین قسمت کتاب باشد، به درمانِ بی‌خوابی اختصاص دارد. نویسنده شیوه‌های بهداشتِ خواب، گیاه‌درمانی، روان‌درمانی، زمان‌درمانی و دارودرمانی را برای مبتلایان به بی‌خوابی پیشنهاد می‌دهد.

فصل پایانی به ُپرخوابی و علل و آثارِ مخرّب و نیز درمانِ آن می‌پردازد.

مطالب کتاب به گونه ای است که اگر خواننده به هر دلیل از روش‌های درمانی ارائه شده استفاده نکرد، بازهم مطالعة این نوشتار برایش مفید باشد.

مصاحبه با قبول شدگان ارشد ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ اپیدمیولوژی

با سلام 

ما هر سال  از دوستانی که در آزمون ارشد قبول می شوند، دعوت به همکاری می کنیم و مصاحبه ای با آنان ترتیب می دهیم که بتواند مورد استفاده داوطلبان سال های آینده قرار گیرد. برای سهولت کار مصاحبه های 94 و 95 را در یک پست قرار دادیم که داوطلبان بتوانند تمامی مصاحبه ها را مشاهده کنند .
مصاحبه های سال ۱۳۹۵: 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۲ اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۶ اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۷  اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۱۲ اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۱۳ اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  27  اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  38 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه ۵۷  اینجا کلیک نمایید. 

مصاحبه های سال ۱۳۹۴: 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه یک اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه سه اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  بیست و یک اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه پنجاه و دو اینجا کلیک نمایید. 
با سلام 
ما هر سال  از دوستانی که در آزمون ارشد قبول می شوند، دعوت به همکاری می کنیم و مصاحبه ای با آنان ترتیب می دهیم که بتواند مورد استفاده داوطلبان سال های آینده قرار گیرد. برای سهولت کار مصاحبه های 94 و 95 را در یک پست قرار دادیم که داوطلبان بتوانند تمامی مصاحبه ها را مشاهده کنند .

مصاحبه های سال 1395: 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 2 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 6 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 7  اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 12 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 13 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  27  اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  38 اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه 57  اینجا کلیک نمایید. 


مصاحبه های سال 1394: 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه یک اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه سه اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه  بیست و یک اینجا کلیک نمایید. 
برای مشاهده متن مصاحبه با رتبه پنجاه و دو اینجا کلیک نمایید.